คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับชื่อตำแหน่ง
1.นาย สมชาติ บาระมีชัยประธานกรรมการ
2.นาย ธนเดช มหโภไคยกรรมการ
3.นาย สวง ทั่งวัฒโนทัยกรรมการ
4.นางสาว อมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัตกรรมการ
5.นาย สุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัตกรรมการ
6.นาง นิศาชล ชัยวัฒน์กรรมการ
7.นาย สุรนัย โรจน์วงศ์จรัตกรรมการ
8.นาย ประเสริฐ โรจนวงศ์จรัสกรรมการ
9.นาย ประสงค์ โรจน์วงศ์จรัสกรรมการ