คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ลำดับชื่อตำแหน่ง
1.นายสุรนัย โรจน์วงศ์จรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นางนิศาชล ชัยวัฒน์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.นางสาวอมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัตที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.นายสุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัตที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5.นายสุรชัย ธราวัฒนธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชีการเงิน
6.นางสาวหฤทัย โรจน์วงศ์จรัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด
7.นายประเสริฐ โรจนวงศ์จรัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสารสนเทศ
8.นายประสงค์ โรจน์วงศ์จรัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ