Sahathai Printing&Packaging

STP มอบของขวัญวันเด็ก 2564

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกลุ่มของเด็กในสถานที่ต่างๆ จึงจัดให้มีโครงการวันเด็ก “STP มอบของขวัญวันเด็ก 2564” ณ วันที่ 9 มกราคม 2564 โดยมีการสนับสนุนของขวัญวันเด็ก พนักงานแบ่งหน้าที่ในการร่วมกิจกรรมแจกของให้กับเด็กๆ อาทิ เช่น            โรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง  ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  เพื่อเติมทั้งความรักและความอบอุ่นและเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดแคลน สำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564  “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”