Sahathai Printing&Packaging

STP อบรมปฐมพยาบาล ปี 2565

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดกิจกรรม ” STP อบรมปฐมพยาบาล ปี 2565″ ให้ความรู้หลักสูตรการช่วยชีวิตและสาธิตและฝึกสอนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และสามารถช่วยเหลือบุคคลในครอบครัว คนใกล้ชิด ได้อย่างถูกวิธี และนำไปสร้างประโยชน์ช่วยเหลือสังคมต่อไป และยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ก่อนเข้ารับการอบรม มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับผู้เข้าร่วมอบรม ให้ความรู้เรื่อง วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิค-19 พร้อมสาธิตการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง และขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี แก่พนักงาน ณ บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)