Sahathai Printing&Packaging

STP CSR ปี 2563

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา STP CSR ปี 2563 “ทาสีโรงเรียนวัดอินทอารี” โดยนำพนักงานบริษัทฯ ร่วมกิจกรรมห้องเรียน และ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่น หลังจากที่ได้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย เพื่อเป็นการพัฒนาบริเวณโรงเรียนให้น่าอยู่ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีความตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดอินทอารี ตำบล ลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2563 และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางบริษัทยึดถือและดำเนินตามนโยบายตลอดมา เพื่อหวังพัฒนาและช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ โดยทางเราเชื่อว่าการเริ่มต้นทำดีแม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ เมื่อกระทำต่อไปเรื่อยๆ สิ่งเหล่านั้นจะค่อยขยายใหญ่ขึ้นเป็นวงกว้างในที่สุด