STP มอบทุนสนับสนุนการศึกษา

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์