Sahathai Printing&Packaging

STP มอบทุนสนับสนุนการศึกษา

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์