Sahathai Printing&Packaging

เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท:

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“STP”)
SAHATHAI PRINTING & PACKAGING PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนบริษัท:

0107564000359

ประเภทธุรกิจ:

รับพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด

ทุนจดทะเบียน:

100,000,000 บาท

สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2512 ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้ขยายกำลังการผลิต และ ในปี พ.ศ.2549 ได้ขยายและย้ายฐานการผลิตมาจังหวัดปทุมธานี ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพ การบริการและการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมรวมถึงศักยภาพในการผลิตที่สามารถ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วจึงได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจาก ลูกค้าเสมอมา สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จึงมีความพร้อมที่จะให้การบริการแก่ผู้ประกอบการในธุรกิจทุกประเภทที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างตราสินค้า ของผู้ประกอบการให้มั่นคงและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

Global Compliances

 1. ISO9001 – Quality Management System
 2. ISO14001 – Environmental Management System
 3. GMP – Good Management Practices
 4. Sedex – Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA) Measurement
 5. FSC™ – FSC™ Chain-of Custody   ( License code FSC™- C148718 )

สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มีนโยบายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีระบบการบริหาร คุณภาพ ตั้งแต่การรับความต้องการของลูกค้าตลอดจนถึงการส่งมอบและบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ทั้งยังตระหนักถึงความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ รวมถึงการแสดง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

 • ปี พ.ศ. 2512
  คุณวิโรจน์ โรจน์วงศ์จรัส เริ่มต้นธุรกิจผลิตกล่องน้ำหอมและกล่องยาในนามบุคคลโดยมีที่ตั้งโรงงานอยู่ที่ถนนข้าวสาร

 • ปี พ.ศ.2519
  ก่อตั้งบริษัทฯ (ซึ่งเดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไทยการพิมพ์) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2519 ด้วยทุนจดทะเบียน 1.0 ล้านบาท โดยมีผู้ก่อตั้งหลัก 3 ท่าน ได้แก่ คุณวิโรจน์ โรจน์วงศ์จรัส คุณอมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัต และคุณสุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต

 • ปี พ.ศ.2525
  ตั้งโรงงานแห่งใหม่ที่ถนนจรัญสนิทวงศ์ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เช่าพื้นที่บางส่วนเพื่อเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

 • ปี พ.ศ.2547
  สร้างโรงงานผลิตบนที่ดินที่อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี พื้นที่รวมกว่า 25 ไร่

 • ปี พ.ศ.2565 
  บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

 • นายสวง ทั่งวัฒโนทัย

  ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ

 • นาย สมชาติ บาระมีชัย

  ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการ

 • นายธนเดช มหโภไคย

  ตำแหน่ง: รองประธานกรรมการ

 • นางสาวอมรรัตน์ โรจน์วงศ์จรัต

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นายสุรศักดิ์ โรจน์วงศ์จรัต

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นายสุรนัย โรจน์วงศ์จรัต

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นางนิศาชล ชัยวัฒน์

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นายประสงค์ โรจน์วงศ์จรัส

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นางสาวหฤทัย โรจน์วงศ์จรัต

  ตำแหน่ง: กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

 • นายธนเดช มหโภไคย

  ตำแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ

 • นาย สมชาติ บาระมีชัย

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นายสวง ทั่งวัฒโนทัย

  ตำแหน่ง: กรรมการ

คณะผู้บริหาร

 • นายสุรนัย โรจน์วงศ์จรัต

  ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นางนิศาชล ชัยวัฒน์

  ตำแหน่ง: รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 • นายประสงค์ โรจน์วงศ์จรัส

  ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานปฏิบัติการ

 • นายประเสริฐ โรจนวงศ์จรัส

  ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานสารสนเทศ

 • นางสาวหฤทัย โรจน์วงศ์จรัต

  ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานการตลาด

 • นายสุรชัย ธราวัฒนธรรม

  ตำแหน่ง: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารงานบัญชีการเงิน