Sahathai Printing&Packaging

บริการของเรา

การพัฒนาและออกแบบ​

เตรียมพิมพ์และการพิมพ์​

ตัวอย่างสินค้า

เกี่ยวกับเรา

สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.2512 ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้ขยายกำลังการผลิตและในปี พ.ศ.2549 ได้ขยายและย้ายฐานการผลิตมาจังหวัดปทุมธานี ด้วยการดำเนินงานที่มุ่งพัฒนาด้านคุณภาพการบริการและการตระหนักถึงความสำคัญ ของสิ่งแวดล้อมรวมถึงศักยภาพ ในการผลิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว จึงได้รับความเชื่อมั่นและความพึงพอใจจากลูกค้าเสมอมา สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จึงมีความพร้อมที่จะให้การบริการแก่ผู้ประกอบการ ในธุรกิจทุกประเภทที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างตราสินค้าของผู้ประกอบการ ให้มั่นคงและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี

สอบถามข้อมูล

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

กฎบัตร

ติดต่อเรา

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(สำนักงานใหญ่)

บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

(โรงงานผลิต)